אני רק שאלה לחץ כאן
נשמח לשמוע ממך! 077-3142191

תקנון האתר

אתר המנשא הנכון מציע לגולשים תכנים, מידע, מדריכים וסרטונים בנושא בחירת ושימוש במנשאי תינוקות (להלן – "השירותים").

השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ומותנים בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.

השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש כי קרא את האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו.

תקנון זה עשוי להתעדכן מעת לעת, בסוף התקנון יצוין תאריך העדכון האחרון.

בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

"מידע" כל חומר כתוב, מצולם, מאויר, מוסרט בוידאו ו/או מוקלט באודיו המוצג באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לבית העסק המתקרא ״המנשא הנכון״ כולל סגנון עיצובם של הנ"ל.

"המנשא הנכון" – העסק המפעיל את האתר.

"משתמש" ו/או "גולש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר מבקר ו/או גולש באתר ו/או ביצע רכישה בחנות האתר.

תנאי השימוש במידע

השימוש במידע הינה לצרכיו האישיים של המשתמש בלבד.

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להסריט, להקליט ו/או להדפיס את המידע או חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, בתמורה או ללא תמורה.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למנשא הנכון.

פרסום מידע בכל מדיה שהיא, דיגיטלית או לא דיגיטלית, מחייב קבלת הסכמת המנשא הנכון בכתב ומראש בלבד ובכל מקרה יהיה המפרסם כפוף להוראות תקנון זה.

תנאי השימוש באתר והוספת תגובות

המנשא הנכון רשאי לאפשר למשתמש להוסיף תגובות פומביות ו/או חוות דעת  וכן לעיין בתגובות ו/או חוות דעת שנכתבו על ידי משתמשים אחרים. (להלן- "התגובות").

המשתמש מסכים כי אין התגובות נכתבות ו/או נערכות על ידי המנשא הנכון וכי הן מוצגות באתר מבלי שהמנשא הנכון בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן.

המנשא הנכון לא ישא בכל אחריות לאי התאמה, טעות, אי דיוקים או כל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בתגובות.

המשתמש מתחייב כי התגובות שיתפרסמו על ידו לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המנשא הנכון בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום תגובות על ידו.

במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת המנשא הנכון, כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.

ידוע למשתמש כי המנשא הנכון רשאי לערוך, לשנות, לתקן, לא לפרסם ו/או להסיר תגובות בשלמותן ו/או בחלקן, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

מובהר בזאת, כי המנשא הנכון רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום התגובה.

המנשא הנכון רשאי להפסיק את פעילותו ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

הגבלת אחריות

השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS. מוסכם על המשתמש כי המנשא הנכון לא ישא באחריות להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

המידע מוגש כשירות למשתמש בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת.

המידע מתיחס להורים ותינוקות בריאים אשר לא אובחנו כסובלים מכל בעיה/עיכוב התפתחתי/מחלה/נכות או מגבלה גופנית מכל סוג.

המידע הוא כללי בלבד ואינו מחליף התיעצות עם רופא ילדים ו/או אורתופד ו/או פיזיותרפיסט ו/או כל גורם רפואי אחר בהתאם למצבו הרפואי של התינוק ו/או ההורה.

המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהמנשא הנכון אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה במידע, וכי המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במידע.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שעלול לחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, זאת למרות שהמנשא הנכון פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל הניתן.

המידע עשוי לכלול הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. המנשא הנכון אינו אחראי בכל צורה שהיא לטיבו, איכותו או מהימנותו של התוכן המוצג באתרים אחרים. כל שימוש בתוכן מאתרים אחרים יעשה על אחריותו של המשתמש.

המנשא הנכון אינו מתחייב כי השימוש במידע לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

המנשא הנכון וכל מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הגנת הפרטיות

בעת ההרשמה לאתר או לשירותים רשאי המנשא הנכון לדרוש מהמשתמשים למלא טופס הצטרפות.

הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ישמרו במאגר המידע של המנשא הנכון ויעשה בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין.

אין חובה למסור למנשא הנכון פרטים כלשהם, אך קבלת שירותים מסוימים דרך האתר לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

המנשא הנכון רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיו בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי המנשא הנכון או על ידי אחרים.

המנשא הנכון רשאי לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

תקנון החנות הוירטואלית

המנשא הנכון רשאי לאפשר למשתמש לרכוש מוצרים שונים אשר נבחרים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנשא הנכון (להלן: ״המוצרים״)

המידע המופיע באתר לגבי המוצרים אינו בא לתת את מלוא הפרטים ואינו מהווה תחליף למדידה והתנסות פיסית.

מיד לאחר ביצוע רכישה רשאי המנשא הנכון לתת הודעה מתאימה כי התשלום אושר או נדחה על ידי חברת האשראי. במידה שאושרה, ירשמו פרטי ההזמנה במאגר המידע של המנשא הנכון. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. המשתמש מסכים כי מועדי המשלוח יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. 

המשתמש מצהיר כי רכישה דרך חנות האתר מהווה אישור מצד המשתמש להיכלל ברשימת לקוחות המנשא הנכון ולהמנות על תפוצת הדיוור הישיר של  המנשא הנכון.

המנשא הנכון יציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר, מחיר המוצר וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.

המשתמש מסכים, כי השלמת הליך מכירה מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל הספק בעת השלמת הליך המכירה או יגיע לידיו בתוך זמן סביר, ומודע לאפשרות של חוסרים במלאי שאינם תלויים ואינם באחריותו של המנשא הנכון.

המשתמש רשאי לבטל עסקה ולדרוש ביטול מלא של העסקה בכרטיס האשראי במקרה שהמוצר שהוזמן דרך האתר חסר במלאי ואינו צפוי להגיע לידי המנשא הנכון תוך זמן סביר.

פרטי המוצרים ומחיריהם עשויים להתעדכן מעת לעת. הפרטים המעודכנים באתר בכל רגע נתון הם התנאים המחייבים את הצדדים.

המנשא הנכון ידאג לאספקת המוצר הנרכש ע״י המשתמש לכתובת שהוקלדה בארץ או בחו״ל, באמצעי המשלוח שנבחר ע״י הגולש. המוצר יימסר ע״י המנשא הנכון לספק המשלוחים הנבחר בתוך 2 ימי עסקים לכל היותר ממועד אישור התשלום ויסופק למשתמש בהתאם ללו״ז הנקוב בדף המשלוחים.

המנשא הנכון לא יהיו אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו כגון שביתות וכדומה. המנשא הנכון ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, או מיוחד שיגרם או שעלול להיגרם למשתמש על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות.

המשתמש מאשר כי בבחירת משלוח ems לחו״ל באמצעות דואר ישראל, המנשא הנכון אינו מחויב לזמני אספקה ואינו נושא בכל אחריות במקרה של עיכוב חריג או אובדן של  חבילות.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בעמוד המכירה כוללים רק ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

המנשא הנכון אינו מתחייב לאפשר לגולש איסוף עצמי.

המנשא הנכון לא יהא אחראי לאופן ההרכבה, השימוש והתחזוקה של מוצרים שנרכשו באתר. אחריות זו תחול על המשתמש בלבד ועל חשבונו.

החזרת מוצר שלא נעשה בו שימוש, לאחר רכישה באמצעות חנות האתר

המשתמש יכול לבצע ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

החזרת מוצר שלא נעשה בו שימוש, לאחר רכישה בנקודת מכירה

המשתמש אשר רכש מנשא בנקודת מכירה המופיעה ברשימת נקודות המכירה באתר המנשא הנכון, או במסגרת בוקר של מנשאים אשר התקיים מטעם נקודת מכירה כנ״ל, יכול לבצע ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

הגדרת המונח ״התנסות״ לעניין תקנון זה

המנשא הנכון מעונין לאפשר למשתמש להתנסות במנשא על מנת לודא שאכן רכש את המנשא הנכון.
לשם כך נקבעה ע״י המנשא הנכון מדיניות נפרדת לביטול עסקה לאחר שהמשתמש פתח והשתמש במוצר, כלומר אינו זכאי לבטלה על פי חוק הגנת הצרכן, ובלבד שהשימוש בוצע בהתאם להגבלות המפורטות להלן:

מדיניות החזרות לאחר התנסות במוצר לאחר רכישה באמצעות חנות האתר

המשתמש אשר רכש מנשא בחנות האתר, והתנסה במנשא בהתאם להגבלות המפורטות בתקנון זה להלן, יכול לבצע ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

מדיניות החזרות לאחר התנסות במוצר לאחר רכישה בנקודת מכירה

המשתמש אשר רכש מנשא בנקודת מכירה המופיעה ברשימת נקודות המכירה באתר המנשא הנכון, או במסגרת בוקר של מנשאים אשר התקיים מטעם נקודת מכירה כנ״ל, והתנסה במנשא בהתאם להגבלות המפורטות בתקנון זה להלן, יכול לבצע ביטול עסקה בהתאם ובכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

מוצר פגום ואחריות

המנשא הנכון מתחייב להחליף כל מוצר שהתקבל כשהוא פגום ולשאת בעלות משלוח מוצר חדש ותקין ובעלות איסוף המוצר הפגום מהמשתמש, או לאפשר למשתמש ביטול עסקה מלא ללא קיזוז דמי ביטול עסקה בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן.

במקרה שגילית פגם במנשא יש לצלם ולשלוח תמונה ותיאור מפורט ככל האפשר של הפגם למייל info@minsaim.co.il או ישירות למדריכה ממנה נרכש המנשא.

לענין תקנון זה, פגם הינו כתם/תפר פרום/קרע/אבזם שבור/אבזם סדוק או כל פגם אחר אשר מונע שימוש בטיחותי במוצר.

האחריות על המוצרים ניתנת מטעם היצרנים/יבואנים למשך שנה מיום הקניה.

טיפול בקרעים, תפרים פרומים ו/או אבזמים תקולים שנוצרו במהלך שנה לאחר הקניה במסגרת שימוש וכביסה בהתאם להוראות היצרן הינו באחריות היצרנים/יבואנים ויכלול החלפה או תיקון לפי שיקול דעת ועל חשבון היצרן/היבואן.


המנשא הנכון- אורית סופר | ע.מ. 027115179 | כתובת למשלוח דואר: גבעת ברנר 6094800 | תאריך עדכון אחרון: 29.11.2018