Acerca de

תקנון רישום והשתתפות בקורס מדריכות מנשאים מבית “המנשא הנכון” בהנחיית אורית סופר

א. כללי

 1. התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לרישום ולהשתתפות בקורס מדריכות מנשאים מבית “המנשא הנכון” בהנחיית גב’ אורית סופר, ע.מ. 027115179 (להלן: “המנחה”).

 2. ההרשמה וההשתתפות הינה בכפוף לתנאי התקנון. הרשמה מהווה ביטוי להסכמת המשתתפת לתנאי התקנון.

 3. פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמות מינימאלי.
  מספר המקומות המקסימאלי מוגבל.
  מספרי המינימום והמקסימום יפורסמו עם פתיחת ההרשמה בפועל של כל מחזור קורס ועשויים להשתנות ממחזור למחזור.
  הרישום לקורס הינו על בסיס כל הקודמת זוכה.

 4. מועדי ושעות הקורס יפורסמו ע”י המנחה בדפי ההרשמה הרלוונטיים. אורך הקורס הוא עד 12 שבועות.

 5. הקורס יועבר ע”י המנחה או מי מטעמה, במתכונת של שנים-עשר מפגשים, מתוכם שלושה מפגשים בכיתה באזור המרכז ותשעה מפגשים יועברו באופן מקוון באמצעות תוכנה לשיתוף מסך מסוג “זום”.
  5.1 באחריות המשתתפות לוודא כי התוכנה מותקנת אצלן ועובדת באופן תקין, ולא תהא להן כל טענה ו/או תביעה כלפי המנחה בגין תקלות טכניות בהפעלת התוכנה אשר יקשו ו/או ימנעו את השתתפותן במפגש מקוון.

 6. המנחה רשאית להודיע, לפני מועד תחילת הלימודים בקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת, על ביטול הקורס מכל סיבה שהיא.
  במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפות ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע”י המשתתפות.
  6.1 המנחה רשאית להודיע, לפני או תוך כדי הקורס, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת, על העברת הקורס לפורמט מקוון בלבד במידה ונסיבות הקשורות לנגיף קורונה לא יאפשרו קיום מפגשים בכיתה.
  במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפות ויבוצע החזר כספי בגובה של 20% ממחיר הקורס בגין כל מפגש פרונטלי שהתבטל.
  6.2 המנחה רשאית להתנות את ההשתתפות במפגשים הפרונטליים בדרישות כגון עטיית מסיכה, הצגת בדיקת קורונה שלילית ו/או כל דרישה אחרת בהתאם למצב התחלואה העדכני והוראות משרד הבריאות. הודעה על הדרישות להשתתפות בכל מפגש תימסר בסמוך למועדו. לא תתאפשר הגעה למפגשים שלא בהתאם לדרישות המנחה.

 7. בסיום הקורס יוענק למשתתפת אשר תרצה בכך אישור בכתב על השתתפות בקורס. זכאות לאישור מותנה בהרשמה והשתתפות בקורס המלא בלבד, כולל לפחות שני מפגשי כיתה ושישה מפגשים מקוונים בשידור חי.
  7.1 המנחה רשאית להעניק אישור השתתפות בקורס למשתתפת שהשתתפה לפחות בשני מפגשי כיתה, אך לא השתתפה במפגשים מקוונים בשידור חי אלא צפתה בהקלטות המפגשים במהלך הקורס, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של המנחה.

 8. התקנון מנוסח בלשון נקבה אך פונה לשני המינים בצורה שווה.


  ב. רישום לקורס


   

 9. ההשתתפות בקורס מותנית ברישום ובעמידה בתנאי התשלום. אי-עמידה בתשלומים תהווה עילה לביטול הרישום ולהפסקת ההשתתפות בקורס.

 10. התשלום לקורס נעשה באופן מלא ומראש בעת הרישום. אפשרויות התשלום וכן המחיר מפורטים בטופס ההרשמה לקורס אשר יפורסם ההחל ממועד פתיחת ההרשמה לכל מחזור ועד לסגירתה.

 11. מחיר הקורס כולל מע”מ כחוק ויבוצע כנגד חשבונית מס/קבלה.

 12. למנחה תהא הזכות שלא לקבל רישום של נרשמת פלונית לקורס, אם יש לה יסוד סביר להניח שהשתתפותה של אותה נרשמת תפגע בהתנהלות    התקינה של הקורס.

 13. למנחה תהא הזכות להפסיק את השתתפותה של משתתפת בקורס מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הקורס. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.


  ג. ביטול השתתפות בקורס והחזר כספי


   

 14. משתתפת אשר מבקשת לבטל את השתתפותה בקורס תודיע על כך למנחה בהקדם תוך מסירת פרטים מאמתים כפי שיידרשו ע”י המנחה. הודעה בע”פ תגובה בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל info@minsaim.co.il.

 15. יובהר, כי אי השתתפות בשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והמשתתפת מוותרת מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף 14 לעיל.

 16. מתן אפשרות להקפאת קורס במקום ביטולו נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה.

 17. הודעת ביטול בגין עסקת מכר מרחוק שתתבצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, תזכה את המשתתפת להחזר כל התשלומים ששילמה עבור הקורס, בניכוי דמי ביטול של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

 18. משתתפת שתבטל את הרשמתה לקורס לאחר מועד תחילת הלימודים בקורס, בין אם השתתפה בשיעורים, כולם או חלקם, ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא תהא זכאית לכל החזר כספי בגין מחיר הקורס, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט במקרים המפורטים להלן:
  18.1 הודעת ביטול שתתבצע עד 14 ימים ממועד השיעור הראשון תזכה את המשתתפת בהחזר כספי של 40% מסך כל התשלומים ששילמה עבור הקורס.
  18.2 בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהמשתתפת השתתפות בקורס או המשך השתתפות בו, לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה. למען הסר ספק, העדרות כתוצאה ממגבלה הקשורה לנגיף קורונה איננה מוגדרת כנסיבות חריגות או בלתי צפויות במסגרת תקנון זה.
  18.3 משתתפת שתעדר מאחד או שניים מהמפגשים בכיתה בשל נסיבות הקשורות לנגיף קורונה בלבד זכאית להשלמת המפגש/ים במועד אחר בהצגת אישור רפואי על מחלה/בידוד שלה או של בן משפחה גרעינית בתאריכים הרלוונטיים. המפגש/ים יושלם/ו בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המנחה תוך שנה אחת לכל היותר ממועד סיום הקורס.
  18.4 משתתפת שנעדרה מכל שלושת המפגשים בכיתה בשל נסיבות הקשורות לנגיף קורונה בלבד והציגה אישור רפואי על מחלה/בידוד שלה או של בן משפחה גרעינית בתאריכים הרלוונטיים, זכאית לבחור בין השלמת המפגשים כאמור בסעיף 19.3 לבין החזר כספי בסך 60% ממחיר הקורס.

 19. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי משתתפת והחזר כספים יבוצע ע”י המנחה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של המשתתפת, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק למשתתפת, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול.

 20. בנוסף לאמור לעיל, רשאי המנחה לגבות ממשתתפת שביטלה עסקה באשראי עמלת ביטול עסקה באשראי בגובה עמלת הביטול אשר נגבית מהמנחה ע”י חברת האשראי בגין ביטול העסקה. גובה עמלה זו אינו בשליטתה של המנחה ולמשתתפות לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 21. במקרה של ביטול עסקה, יושבו ללא דיחוי ע”י המשתתפת, כל החומרים שנתקבלו מהמנחה במסגרת הקורס, מבלי שנעשה בהם שימוש, לרבות מחיקת כל החומרים האלקטרוניים אשר הופצו ע”י המנחה ומידע אודות שאר המשתתפות בקורס. המשתתפת שחדלה מלהשתתף בקורס תצא מקבוצות הקשר הרלוונטיות שאליהן הצטרפה במסגרת רישומה לקורס.

 22. לצורך האמור בתקנון זה “מועד תחילת הלימודים בקורס” הינו מועד תחילת השיעור הראשון בקורס, גם אם מלכתחילה אמור היה הקורס להיפתח במועד מוקדם יותר.


  ד. קניין רוחני


   

 23. יובהר, כי המנחה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את מצגות הקורס, מבנה הקורס, תכני הקורס, הקלטות הקורס, התמונות והטקסטים המופיעים בשיעורים ובחומרים הנלווים ואת שם הקורס.

 24. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהקורס ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של המנחה.

 25. משתתפות הקורס אשר רוצות להציג את עצמן כבוגרות הקורס רשאיות לעשות כן, אך בשום אופן אינן רשאיות להציג עצמן כמי שפועלות מטעם ו/או בשם ו/או בשיתוף המנחה. כמו כן הן אינן רשאיות לעשות שימוש בכל סימן מסחר שבבעלות המנחה ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב.


  ה. אחריות


   

 26. מובהר בזאת כי תכני הקורס מועברים ע”פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של המנחה. המנחה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע”י המשתתפות ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידן לתכנים המועברים בקורס. כל פעולה של משתתפת בהסתמכה על התכנים המועברים בקורס הינה על דעתה ואחריותה הבלעדית.

 27. סיום הקורס בהצלחה אינו מקנה תעודה רשמית המוכרת ע”י מוסדות מדינת ישראל כתעודת הסמכה לעיסוק במקצוע.

 28. תכני הקורס אינם מהווים ייעוץ רפואי.

 29. יתכנו מקרים בהם חלק ממשתתפות הקורס יגיעו למפגשי הקורס עם תינוקותיהן. הנוכחות של התינוק בקורס מתאפשרת ואף מתקבלת בברכה, וזאת בכפוף לכך שבמקרה של בכי חזק שעשוי להקשות על המשך המפגש תצא המשתתפת מהכיתה על מנת להרגיע את התינוק.

 30. בכל מקרה המנחה לא תישא באחריות בשיעור גבוה מהמחיר ששולם ע”י המשתתפת.


  ו. פרטיות


   

 31. המנחה תשמור על פרטיות המשתתפות והמידע המסופק על-ידם בכפוף להוראות כל דין.

 32. הודעות ועדכונים מהמנחה למשתתפות הקורס בנוגע לתכני הקורס יועברו באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בקבוצת הפייסבוק הייעודית שתפתח לקורס ותכלול את משתתפות הקורס. הקלטות המפגשים יועברו למשתתפות באמצעות כונן משותף בענן.

 33. השתתפות פעילה בשיעורים והעלאת תכנים לקבוצת הפייסבוק של הקורס תתקבל בברכה, אך היא נעשית בידיעת המשתתפת ובהסכמתה לכך שתכנים אלו יהיו פומביים, ועשויים להיות חשופים גם למתחרות עסקיות ישירות, ולמשתתפת לא תהיה כל טענה כנגד המנחה בקשר לחשיפת תכנים אלו.

 34. השיעורים בקורס מוקלטים והמנחה שומרת על זכות לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי לצרכיה שלה.

 35. בהסכמת המשתתפות תוכל המנחה לצלם תמונות במהלך הקורס ולהשתמש בתמונות אלו לצרכים שיווקיים ופרסומיים ברשתות החברתיות. משתתפת שאינה מעוניינת להופיע בתמונות אלו תציין זאת בפני המנחה.

 36. כחלק מהקורס יידרשו הדגמות או הנחיות מצד המנחה שעשויות לכלול מגע עם המשתתפת, למשל תיקון מנח המנשא או הידוק רצועות. משתתפת אשר מסיבה כלשהי אינה מאשרת למנחה לגעת בה תציין זאת בפני המנחה מבעוד מועד. בנסיבות כאמור איכות ההדרכה עשויה להיפגע.


  ז. הדין החל

   

 37. הדין החל על תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד.

 38. כל השתהות או הימנעות של המנחה בקיום זכות המגיעה לה בהתאם לאמור בתקנון זה לא תיחשב כוויתור על זכות זו.