top of page

Acerca de

תקנון

אתר המנשא הנכון מציע לגולשים תכנים, מידע, מדריכים וסרטונים בנושא בחירה ושימוש במנשאי תינוקות (להלן – “השירותים”).
השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ומותנים בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
השימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש כי קרא את האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתיחס לנשים ולגברים כאחד.
תקנון זה עשוי להתעדכן מעת לעת, בסוף התקנון יצוין תאריך העדכון האחרון.


בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים הפירושים שבצידם:

“מידע” כל חומר כתוב, מצולם, מאויר, מוסרט בוידאו ו/או מוקלט באודיו המוצג באתר ו/או בכל רשת חברתית ו/או מדיה אחרת הקשורה לבית העסק המתקרא ״המנשא הנכון״ כולל סגנון עיצובם של הנ”ל.

“המנשא הנכון” – העסק המפעיל את האתר.

“משתמש” ו/או “גולש” ו/או ״קונה״ – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר מבקר ו/או גולש באתר ו/או ביצע רכישה בחנות האתר.

 

א. תנאי השימוש במידע

 1. השימוש במידע הינה לצרכיו האישיים של המשתמש בלבד.

 2. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להסריט, להקליט ו/או להדפיס את המידע או חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, בתמורה או ללא תמורה.

 3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למנשא הנכון.

 4. פרסום מידע בכל מדיה שהיא, דיגיטלית או לא דיגיטלית, מחייב קבלת הסכמת המנשא הנכון בכתב ומראש בלבד ובכל מקרה יהיה המפרסם כפוף להוראות תקנון זה.

ב. תנאי השימוש באתר והוספת תגובות

 1. המנשא הנכון רשאי לאפשר למשתמש להוסיף תגובות פומביות ו/או חוות דעת וכן לעיין בתגובות ו/או חוות דעת שנכתבו על ידי משתמשים אחרים. (להלן- “התגובות”).

 2. המשתמש מסכים כי אין התגובות נכתבות על ידי המנשא הנכון וכי הן מוצגות באתר מבלי שהמנשא הנכון בודק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן.

 3. המנשא הנכון לא ישא בכל אחריות לאי התאמה, טעות, אי דיוקים או כל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בתגובות.

 4. המשתמש מתחייב כי התגובות שיתפרסמו על ידו לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או כל חומר המהווה לשון הרע או העלול להוות לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, או כל דין אחר.

 5. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את המנשא הנכון בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לו עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום תגובות על ידו.

 6. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת המנשא הנכון, כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.

 7. ידוע למשתמש כי המנשא הנכון רשאי לערוך, לשנות, לתקן, לא לפרסם ו/או להסיר תגובות בשלמותן ו/או בחלקן, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.

 8. מובהר בזאת, כי המנשא הנכון רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין וכן רשאי להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום התגובה.

 9. המנשא הנכון רשאי להפסיק את פעילותו ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בעניין זה.

ג. הגבלת אחריות

 1. השירותים באתר זה מוצעים למשתמש AS-IS. מוסכם על המשתמש כי המנשא הנכון לא ישא באחריות להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.

 2. המנשא הנכון רשאי לעדכן את המידע ו/או להסירו מהאתר.

 3. המידע הוא כללי ומתיחס להורים ותינוקות בריאים אשר לא אובחנו כסובלים מכל בעיה/עיכוב התפתחתי/מחלה/נכות או מגבלה גופנית מכל סוג.

 4. המידע הוא כללי ואינו מתיימר להיות או להחליף עצה רפואית או חוות דעת מקצועית של מומחה.

 5. המידע אינו מחליף התיעצות עם מומחה, לרבות אך לא רק רופא ילדים, אורתופד, פיזיותרפיסט או כל מומחה אחר, בהתאם למצבו הרפואי של התינוק ו/או ההורה.

 6. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהמנשא הנכון אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה במידע, וכי המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה במידע.

 7. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שעלול לחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש, זאת למרות שהמנשא הנכון פועל במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל הניתן.

 8. המידע עשוי לכלול הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. המנשא הנכון אינו אחראי בכל צורה שהיא לטיבו, איכותו, מהימנותו או זמינותו של התוכן המוצג באתרים אחרים. כל שימוש בתוכן מאתרים אחרים יעשה על אחריותו של המשתמש.

 9. המנשא הנכון אינו מתחייב כי השימוש במידע לא יופרע, יינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

 10. המנשא הנכון וכל מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה.

ד. הגנת הפרטיות

 1. בעת ההרשמה לאתר או לשירותים רשאי המנשא הנכון לדרוש מהמשתמש למלא טופס הכולל פרטי התקשרות או פרטים אחרים.

 2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמש ישמרו במאגר המידע של המנשא הנכון ויעשה בהם שימוש בכפוף להוראות כל דין.

 3. אין חובה למסור למנשא הנכון פרטים כלשהם, אך קבלת שירותים מסוימים דרך האתר לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההצטרפות כשדות חובה.

 4. המנשא הנכון רשאי לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיו בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמש ולעדכן אותו בדבר השירות המבוקש.

 5. המנשא הנכון רשאי לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים לשם שימוש אישי בלבד.

ה. תקנון החנות הוירטואלית

 1. המנשא הנכון רשאי לאפשר למשתמש לרכוש מוצרים שונים אשר נבחרים לפי שיקול דעתו הבלעדי של המנשא הנכון (להלן: ״המוצרים״).

 2. מיד לאחר ביצוע רכישה רשאי המנשא הנכון לתת הודעה מתאימה כי התשלום אושר או נדחה על ידי חברת האשראי. במידה שאושרה, ירשמו פרטי ההזמנה במאגר המידע של המנשא הנכון. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל הקונה הודעה מתאימה. הקונה מסכים כי מועדי המשלוח יחושבו רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.

 3. הקונה מצהיר כי רכישה דרך חנות האתר מהווה אישור מצד הקונה להיכלל ברשימת לקוחות המנשא הנכון ולהמנות על תפוצת הדיוור הישיר של המנשא הנכון.

 4. המנשא הנכון יציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר, מחיר המוצר וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין. עם זאת המידע המופיע באתר לגבי המוצרים אינו מתימר להיות מלא ואינו מהווה תחליף למדידה והתנסות פיסית. ייתכנו טעויות כתיב/הקלדה, שגיאות בתום לב בטקסט ו/או בצילום ו/או הפרשי גוונים בין תמונות המוצרים באתר לבין המוצרים אשר שיסופקו בפועל.

 5. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתאור המוצר המנשא הנכון יאפשר לקונה לבצע ביטול עסקה מלא. 

 6. הקונה מסכים כי השלמת המכירה מותנית בכך שהמוצר קיים במלאי של המנשא הנכון בעת השלמת הליך המכירה או צפוי להגיע לידיו בתוך זמן סביר, ומודע לאפשרות של חוסרים או טעויות בניהול המלאי שאינם תלויים ואינם בשליטתו של המנשא הנכון. המנשא הנכון רשאי לבטל עסקה ביטול מלא בכרטיס האשראי של הקונה במידה והמוצר שהוזמן אינו זמין במלאי ואינו ניתן להזמנה מהספק ולקונה לא תהא כל טענה כלפי המנשא הנכון בגין הביטול. גם הקונה רשאי לבטל עסקה ולדרוש ביטול מלא של העסקה בכרטיס האשראי במקרה שהמוצר שהוזמן חסר במלאי ואינו צפוי להגיע לידי המנשא הנכון תוך זמן סביר.

 7. מבחר המוצרים ומחיריהם עשויים להתעדכן מעת לעת לפי שיקול דעתו של המנשא הנכון. הפרטים המעודכנים באתר בכל רגע נתון הם הפרטים המחייבים את הצדדים.  

 8. המנשא הנכון לא יהא אחראי לאופן ההרכבה, השימוש והתחזוקה של מוצרים שנרכשו באתר. אחריות זו תחול על המשתמש בלבד ועל חשבונו. 

ו. משלוחי מנשאים בחנות אונליין

 1.  חנות האונליין של המנשא הנכון מציעה מספר סוגי משלוחים לארץ ולעולם שפרטיהם, מחיריהם וזמני האספקה שלהם מפורטים בעמוד המשלוחים.

 2. המידע הקובע לענין ביצוע הזמנה מצד הקונה הוא המידע המעודכן בעמוד המשלוחים.

 3. המנשא הנכון ידאג לאספקת המוצר לקונה בהתאם לאמור בעמוד המשלוחים

 4. המנשא הנכון אינו אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו (לרבות עיכובים במסירת משלוחים בחו״ל), ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, או מיוחד שיגרם או שעלול להיגרם לקונה כתוצאה מנסיבות כגון אלו.

 5. המנשא הנכון אינו אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו ממעשה או מחדל של הקונה, לרבות: הזנת פרטי התקשרות שגויים בעת ההזמנה, המנעות מעדכון המנשא הנכון במקרה שהקונה מחזיק בטלפון כשר שאינו מקבל הודעות סמס ו/או הודעות ווטסאפ, אי הגעה במועד לאיסוף משלוח ממרכז מסירה או כשל מסירה בשל אי זמינות של הקונה לשליח.

 6. במקרה של משלוח שיוחזר למחסן כתוצאה מכשל בעת המסירה שנגרם ממעשה או מחדל של הקונה במפורט לעיל, ניתן לתאם משלוח חוזר בתשלום נוסף בהתאם לתעריפים הנקובים בעמוד המשלוחים או לבצע ביטול עסקה כנגד החזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרות (בקיזוז עלות המשלוח+5% דמי ביטול עסקה).

 7. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בעמוד המכירה כוללים רק ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 8. המנשא הנכון אינו מתחייב לאפשר איסוף עצמי.

ז. התנסות, החזרות, החלפות והחזר כספי

 1. חנות האונליין של המנשא הנכון מאפשרת התנסות במוצר והחזרתו כנגד החזר כספי או זיכוי בכפוף לתנאים מסוימים המפורטים בעמוד מדיניות החזרות וכן בכפוף לכל הוראות הדין ולרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

 2. גובה ההחזר הכספי וגובה הזיכוי מפורטים בעמוד מדיניות החזרות.

 3. המידע הקובע לענין החזרת מוצר הוא המידע המעודכן בעמוד מדיניות החזרות בעת ביצוע ההזמנה.

 4. אופן החזרת מוצר לאחר התנסות מפורטים ומתעדכנים מעת לעת בעמוד החזרת מנשא לאחר התנסות.

 5. המידע הקובע לענין אופן החזרת המוצר הוא המידע המעודכן בעמוד החזרת מנשא לאחר התנסות בעת ביצוע ההזמנה.

ח. אספקת מוצר פגום

 1. המנשא הנכון מתחייב להחליף כל מוצר שהתקבל כשהוא פגום ולשאת בעלות משלוח מוצר חדש ותקין ובעלות איסוף המוצר הפגום מהקונה, או לאפשר למשתמש ביטול עסקה מלא ללא קיזוז דמי ביטול עסקה בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן.

 2. במקרה שהתגלה פגם במוצר מיד עם קבלתו יש לצלם ולשלוח מייד תמונה ותיאור מפורט ככל האפשר של הפגם למייל info@minsaim.co.il או ישירות למדריכה ממנה נרכש המנשא. מימוש האחריות מותנה בדיווח מיידי על הפגם ואי שימוש במנשא.

 3. לענין תקנון זה, פגם הינו כתם/תפר פרום/קרע/אבזם שבור/אבזם סדוק או כל פגם אחר בין אם הוא אסטתי בלבד ובין אם הוא כזה המונע שימוש בטיחותי במוצר.

ט. אחריות 

 1. תקופת האחריות על המוצרים היא למשך שנה מיום הקניה (דהיינו התאריך המופיע על גבי חשבונית הקניה).

 2. האחריות ניתנת על פגמים במוצר אשר הופיעו מעצמם ולא נגרמו בידי הקונה, לרבות כתוצאה משימוש שלא לפי הוראות היצרן, מכביסה שלא לפי הוראות היצרן או מחבלה מכנית.

 3. במקרה של פגם שנוצר שלא בידי הקונה במהלך השימוש במנשא בשנה הראשונה מיום הקניה, יש לצלם ולשלוח מייד תמונה ותיאור מפורט ככל האפשר של הפגם ונסיבות הווצרותו למייל info@minsaim.co.il או ישירות למדריכה ממנה נרכש המנשא.

 4. מימוש האחריות מותנה בדיווח מיידי על הפגם והפסקת השימוש במנשא לאלתר.

 5. הטיפול בפגמים שנוצרו במסגרת תקופת האחריות יכלול החלפה או תיקון לפי שיקול דעת ועל חשבון היצרן/היבואן של המוצר.

המנשא הנכון ע.מ. 027115179 | כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 12159 תל אביב | תאריך עדכון אחרון: 27.10.2021

bottom of page